Algemene voorwaarden

The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach gaat ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor coaching, een presentatie, een cursus of workshop.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach’ en ‘Deelnemer’. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die daadwerkelijk deelneemt aan of zich inschrijft voor coaching, een presentatie, een cursus of workshop.

Aanmelding / Inschrijving

De overeenkomst komt tot stand wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor coaching, een presentatie, een cursus of workshop geschiedt door het sturen van een mail via de website van Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach. De aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach heeft ontvangen. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van reden. De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Annulering

Annulering dient digitaal door de Deelnemer aan The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Deelnemer is verzonden, is The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach genoodzaakt €50,- administratiekosten in rekening te brengen. Bij annulering door de Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de coaching, een presentatie, een cursus of workshop wordt 30% van het totaalbedrag berekend. Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de coaching, een presentatie, een cursus of workshop wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Deelnemer berekend. Wanneer de Deelnemer niet op de coaching, cursus of workshop verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer er zelf verantwoordelijk voor dat het volledige bedrag betaald wordt. Indien de Deelnemer zelf vervanging kan vinden die aan de voorwaarden voldoet, zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de Deelnemer één of meerdere dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven.

Indien de reden van afwezigheid door zwaarwegende privé-omstandigheden is, kan in overleg met The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach gekeken worden of er in een daaropvolgende cursus of workshop gelegenheid is om de gemiste dag in te halen. Verder verplaatsen of inhalen is daarna niet meer mogelijk. Na aanvang van de coaching, cursus of workshop is restitutie niet meer mogelijk.

Betaling

Betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de coaching, een presentatie, een cursus of workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor deelname. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat de plek van de Deelnemer aan iemand anders van de wachtlijst wordt doorgegeven, maar ontslaat de Deelnemer niet van betaalplicht. Uitzondering op de betaaltermijn kan voorkomen indien er sprake is van een betalingsregeling (gespreide betaling is in overleg mogelijk). Koffie, thee, cursusmateriaal en een evt lunch zijn bij de coaching, cursus of workshop inbegrepen.

Annuleren en wijzigingen door The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach

Alle cursussen, presentaties en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of andere dringende redenen een cursus / presentatie te annuleren of te verzetten naar een latere datum. Ook behoudt The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach het recht op de cursustijden, docent (met dezelfde expertise en kennis) lesprogramma en/of locatie bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Hierover krijgt de Deelnemer zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht. In geval van annulering door The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen gerestitueerd indien de Deelnemer geen inschrijving wenst voor deelname aan een volgende cursus. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach moet deze wijzigingen terstond publiceren op de website.

Aanvangsniveau en afsluiting

Er zijn geen vooropleidingseisen voor de cursussen en workshops.
Deelname aan de cursus en workshop wordt afgesloten met een certificaat na volledige deelname. Indien de Deelnemer minder dan 80% aanwezig is geweest, wordt gekeken of er compenserende afspraken gemaakt kunnen worden. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach zal steeds handelen naar vermogen om de Deelnemer te kunnen certificeren. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach behoudt zich het recht deelname te beëindigen van de Deelnemer indien daartoe gegronde redenen zijn.

Veiligheid en welzijn

De trainers binnen The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach zijn ervaren in begeleiden van individuen en groepen en stellen de veiligheid en integriteit van de Deelnemer voorop. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn.

De trainers binnen The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach conformeren zich aan onderstaande ethische code:

  • Tonen respect voor de waardigheid en integriteit van de Deelnemer in woord en daad.
  • Houden de vertrouwelijkheid strikt in acht.
  • Zullen met veel zorgvuldigheid de coaching|presentatie|cursus|workshop verzorgen en een positieve leeromgeving creëren, waarin de Deelnemer en cliënt worden gerespecteerd.
  • Streven steeds naar behoud en ontwikkeling van de autonomie van de Deelnemer.
  • Reiken alleen certificaten uit aan Deelnemers die op een ethische manier met de door hen aangereikte lesstof omgaan en zullen steeds handelen om deze Deelnemer alsnog in de toekomst te kunnen certificeren.
  • Blijven zichzelf professioneel ontwikkelen door intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

Geheimhouding

De trainers binnen The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach garanderen dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de Deelnemer tijdens de coaching, een presentatie, een cursus of workshop gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainers hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach. Er wordt ook van de Deelnemer verwacht dat er niet over persoonlijke processen met derden gesproken wordt. De Deelnemer is natuurlijk wel vrij om zijn/haar eigen processen te delen met anderen.

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn over de coaching, een presentatie, een cursus of workshop of over de trainer(s), dan kan de Deelnemer deze klacht schriftelijk melden bij The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen maar mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan neemt The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm (via Stichting Rechtswinkel.nl zal een passende jurist worden aangesteld). De uitspraak van deze partij is voor zowel The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach als de Deelnemer bindend en zal snel afgehandeld worden. De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld. Het dossier wat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.

Termijnen correspondentie

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot coaching|presentatie|cursus|workshop worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de Deelnemer binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer de Deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Eigendom

Het auteursrecht op het cursus- en opleidingsmateriaal en de overige bij de coaching, presentatie, cursus of workshop verstrekte materialen berust bij The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The House of Silence en/of Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

Versie 01: februari 2017 en toevoeging Corona juni 2020

Update: 31 augustus 2023

 

Anneke Brouwer Stemprofessional & Sprekerscoach

The House of Silence, Holding space for personal growth
Wittenburgerweg 186, 2244 CJ Wassenaar
KvK 56032846
www.annekebrouwer.nl
info@annekebrouwer.nl
+31610721812